Uppdrag

Electra Sweden AB

Softarc huvudleverantör av arkitektur- och systemutvecklingstjänster till hemelektronik grossisten Electra Sweden AB

Softarc har sedan år 2001 varit huvudleverantör av arkitektur- och systemutvecklingstjänster till hemelektronik grossisten Electra-Sweden AB.
Vi har haft det stora nöjet att få hjälpa företaget att realisera sin IT-vision. Från att tidigare ha varit ett traditionellt grossistföretag inom hemelektronikbranschen bedriver Electra Sweden AB idag en av Sveriges mest IT intensiva grossistverksamheter. 
Electra Sweden AB ingår i koncernen Electra Gruppen som sedan våren 2006 är börsnoterade.

logo_electra

Butiksdata

AUDIOVIDEO är en fackhandelskedja inom hemelektronikbranschen med ca 130 butiker i landet.

RINGUP är Sveriges ledande telekomkedja för företag och har försäljningsställen från Ystad i söder till Luleå i norr.

DIGITAL BUTIKERNA är ett affärskoncept utvecklat för fria fackhandlare och entreprenörer inom hemelektronikbranschen och består av ca 50 butiker utspridda över större delen av landet.

Problembeskrivning

Butikdatasystemen hos Electra Gruppens associerade butiker var ålderstigna och behövde ersättas för att kunna hantera nya krav som dess verksamhet ställer. Man ville även ha ett nytt system som gör butikerna mer effektiva och lönsamma och låter dem fokusera på sin viktigaste uppgift – att ta hand om kunderna.

Lösning

Lösningen är ett komplett affärssystem som är skräddarsytt för fackhandelskedjor och bygger på en central server som butikerna kopplar upp sig mot. All gemensam information och uppdatering sköts centralt för alla anslutna butiker.

Butiksdatasystemet är byggt ur ett kedjeperspektiv där både enskilda butiker och filialstrukturer hanteras. Systemet är byggt 100% på Microsoft .Net och Microsoft SQL Server. Systemet är konstruerat enligt Softarc Foundation (SAF).

Softarcs roll

Softarc har levererat samtliga tjänster inom områdena kravfångst, arkitektur och systemutveckling till Electra Gruppens nya butiksdatasystem SMART.

Resultat

Affärssystemet används idag inom Electra Gruppens associerade fackhandelskedjor AUDIO VIDEO, RingUp och Digital Butikerna. Electra IT sköter drift, support, utveckling och förvaltning av systemet. Inom kort kommer systemet att erbjudas till andra kunder utanför koncernen.

logo_av_small
 logo_digitalbutikerna
logo_ringup

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. Verksamheten består i huvudsak av att reglera trafikskador orsakade av okända, oförsäkrade och utländska fordon samt att ta ut avgift av ägare till oförsäkrade motorfordon.

Problembeskrivning

TFFs befintliga skadesystem har blivit ålderstiget och behöver ersättas för att kunna hantera ny funktionalitet. TFF har även jobbat med verksamhetsutveckling och förändrat vissa arbetsprocesser för att korta ledtider och minska kostnader.

Detta sammantaget gör att ett nytt IT stöd för skadehantering behöver tas fram.

Lösning

En tjänstebaserad Windowsapplikation ska byggas som stödjer hela skadehanteringsprocessen. Applikationen kommunicerar med övriga interna system som t.ex inkassosystemet och även externa system som t.ex vägtrafikregistret.

Applikationen byggs i Microsoft .Net med Microsoft SQL Server som databas. För klienten används Composite UI Applicationblock från Microsoft. På serversidan används Softarcs egen kodgenerator för att snabbt ta fram en lösning enligt Softarcs designmönster.

Softarcs roll

Softarc har tagit fram den tekniska arkitekturen samt bidragit till utvecklingsmodell.

Softarc bygger applikationen tillsammans med TFFs egen personal och fungerar som mentor och stöd i utvecklingsprocessen. Softarc har även rollen som teknisk projektledare.

Resultat

Skadesystemet levererades enligt tidplan September 2007. All skadereglering på Trafikförsäkringsföreningen sker i det nya skadesystemet.

tff-logo

Express Logistik AB

Softarc levererar arkitektur och systemutvecklingstjänster till tredjeparts logistikföretaget Express Logistik AB

Softarc har gjort arkitektur och systemutveckling till flertalet systemlösningar åt Express Logistk AB. Exempel på system är hantering av tredjepartslager, integration med affärssystem, webtjänster för återförsäljare, TM-byråer och slutkunder. Systemen är byggda i Microsoft Com+, Micrsosoft .Net och Microsoft SQL Server.

logo_expresslogistics

Zurich Försäkring

Softarc utvecklar nytt kundreskontra till Zurich Försäkrings AB

Zurich Financial services är ett globalt försäkringsbolag med huvudkontor i Zurich, Schweiz. Företaget riktar sig både till privat- och företagskunder och erbjuder tjänster inom bank och försäkring. Zurich har 55.000 anställda och finns idag representerat i mer än 120 länder.

Zurich försäkrings AB är ett av de mest specialiserade försäkringsbolagen inom skadeförsäkring till lokala och internationella företag på den svenska marknaden. Zurich försäkrings AB vänder sig till större företag och organisationer inom t ex industri, bank och läkemedel.

Utmaningen

Zurich försäkrings AB Sverige har sedan tidigare ett integrerat försäkrings- och skadehanteringssystem, som implementerats i Norden, Nederländerna och Belgien. Affärerna är ofta komplexa och involverar captive-, frontingbolag, re-insurance samt co-insurance. All ekonomisk redovisning sker i SAP som är Zurich finansiella system.

År 2004 såg Zurich behovet av att ytterligare effektivisera hanteringen av de ekonomiska transaktionerna mellan involverade parter och därigenom få en tydligare överblick av det likvida flödet i varje affär.

Lösningen och Softarcs roll

Softarc fick uppdraget att utveckla en lösning som syftade till att förbättra integrationen av de olika delarna i Zurich ekonomiska processer. Resultatet blev ett nytt kundreskontra som integrerades med Zurich försäkringssystem och huvudekonomisystemet, SAP. Kundreskontrat används idag av de nordiska länderna. Förutom implementation och systemutveckling har Softarc tagit fram arkitekturen och databasdesignen för applikationen som är byggd i Microsoft .NET med SQL-server som databas och COM+.

Resultat

Softarcs lösning har resulterat i att Zurich försäkrings AB Sverige idag har ett förbättrat stöd för hantering av det likvida flödet och löpande kontroll över status i varje pågående transaktion. I förlängningen har detta lett till fördelar såsom ökad kundnöjdhet, kostnadseffektivitet och tidsbesparingar.

logo_zurich

DNB Finans

Softarc har levererat tjänster för utveckling av DNB Finans bilfinansieringssystem

Softarc har sedan många år levererat tjänster för utveckling av DNB Finans finansieringssystem för kreditansökningar. Systemen stöder bilfinansiering men även finansieringslösningar inom andra områden.

Det webbaserade systemet är byggt på Microsoft .Net och SQL Server.

DnB

logo_tff

Vi valde Softarc som leverantör genom rekommendationer inom de branschorgan som Trafik­försäkrings­föreningen verkar inom. Softarc har en gedigen erfarenhet av att ta fram hållbara tekniska lösningar inom Microsoftsfären och dessutom erfarenhet att arbeta med försäkrings­relaterade system. Detta sammantaget gjorde att vi valde Softarc som leverantör för det aktuella projektet att utveckla ett nytt IT-stöd för skade­verksamheten inom Trafik­försäkrings­föreningen. Softarc som leverantör är mycket kompetent inom teknik, systemutveckling och arkitektur samtidigt som de har en mycket ödmjuk framtoning. Dessa två egenskaper gör att jag som kund har ett mycket stort förtroende för Softarc generellt och i det projekt som pågår.

Mikael Fredriksson

IT-chef, Svensk Försäkring Administration