Arkitektur

Softarc har mångårig erfarenhet inom området arkitektur vilket gör det möjligt för oss att snabbt och kostnadseffektivt ta fram en optimal arkitektur för våra kunder. Att utveckla en hållbar och effektiv arkitektur är avgörande för användbara, nyttiga och förvaltningsbara lösningar (tjänster/applikationer/system). Men. Det finns olika typer av Arkitektur och Arkitekturinsatser. I Sverige har nätverket IASA (IASA är en internationell, oberoende organisation för IT-arkitekter och IT-arkitektur) definierat centrala arkitektur-begrepp.

Kompetensrollerna som definieras av IASA är:

 • Verksamhetsarkitekt
 • Lösningsarkitekt
 • Mjukvaruarkitekt
 • Infrastrukturarkitekt

Funktionen som definieras är:

 • Enterprisearkitekturfunktion

Softarc konsulter arbetar oftast i roller som Verksamhets-, Lösnings- och/eller Mjukvaruarkitekt.

Vi strävar efter att arbeta med de modernaste teknikerna och verktygen tillsammans med aktuella utvecklings- och projektmodeller. Målsättningen är självfallet att utforma arkitekturer som är långsiktigt hållbara.

Några punkter vi är särskilt måna om när en arkitektur ska tas fram är:

Förvaltningsbarhet

Kraven  på att tjänster/applikationer/system ska vara byggt för att enkelt kunna förvaltas är idag höga. Vi på Softarc menar att förvaltningsbarhet kräver speciellt fokus vid utformning av arkitektur. För att skapa lösningar som medger en hög grad av förvaltningsbarhet via styrning och livscykehållning, krävs att IT-arkitekten redan under arbetet med att ta fram en lösnings- och mjukvaruarkitektur tar hänsyn till en mängd  faktorer som t ex:

 • Mekanismer för övervakning (inbyggd);
 • Moduläritet;
 • Inteoperabilitet och portabilitet;
 • Säkerhet och åtkomst-skydd;
 • Dataklassning;
 • Integritetsregler;
 • Tillgänglighet med flera andra relevanta faktorer.

Agil arkitektur

Pragmatisk arkitektur: vi anser att det är av yppersta vikt att en arkitektur tas fram för att svara mot företagets affärskrav och faktiska behov. Det finns alltid en ambition att vara “renlärig” och göra allt enligt instruktionsboken men man måste alltid väga insatsen mot organisationens storlek och dess förutsättningar att leva upp till kraven.

Agil arkitektur: för att uppnå en följsam arkitektur som kan hantera en verksamhets förändrade behov och villkor, krävs en agil arkitektur. Målen med en agil arkitektur (1) är att:

 1. Leverera fungerande lösningar
 2. Maximera värdet av levererad lösning för  intressenten (kunden)
 3. Skapa lösningar som möter samtliga intressenters mål
 4. Ge stöd för nästa insats
 5. Hantera förändring och komplexitet

För att nå målen krävs att arkitekturen tas fram utifrån de grundläggande principerna för Agil Arkitektur. Dessa är (1):

 1. Värdera och involvera användare
 2. Kommunicera
 3. “Mindre är mer” (“less is more”)
 4. Acceptera förändringar – planera för och hantera förändringar!
 5. Välj den lösning som aktuell verksamhet behöver
 6. Leverera kvalitet
 7. Modellera och dokumentera agilt

I slutändan handlar det förstå om “sunt förnuft” och om att kombinera kunskap, erfarenhet med att sätta sig in våra kunders behov och önskemål.

(1) – Källa: “Agile Architect.org” (klicka här för mer information).

Icke-funktionella krav

En arkitektur måste leva upp till de hårdaste krav med avseende på de tekniska aspekterna. Utöver att tillgodose aktuella krav och behov, så måste en arkitektur också ge stöd för icke-funktionella krav som  t ex säkerhetskrav, skalbarhet, lastbalansering och transaktionshantering.

Slutord

Vi på Softarc tycker kort och gott att det är viktigt att förstå hur arkitekturen ska utformas för att stödja verksamhetens krav, både i dag och längre fram. Vi tror det är viktigt att förstå vilka begränsningar som finns, kanske vad gäller resurser (pengar, personal) och behov. Vi tror, kort och gott, att det är bra om man som leverantör är pragmatisk och “smart” för att nå målen med arkitekturen för den aktuella lösningen.

logo_electra

Softarc har med sin kunskap och erfarenhet bidragit till att våra IT lösningar alltid håller en mycket hög nivå.

Deras djupa kunskaper inom Microsofts utvecklingsmiljöer har också varit ett mycket stort stöd till vår egen utvecklingsavdelning. Dessutom är vi mycket nöjda med deras stora engagemang och lyhördhet.

 

Ola Schwarz

IT Chef, Electra Sweden AB