Är du digital lilla vän? Del 2

Är du Digital Lilla Vän, del 2

Föregående inlägg på temat ”Digitala Strategier” skapade en del intressanta diskussioner. Vi på Softarc välkomnar självfallet en diskussion och en dialog. Visst kan det upplevas som ”opportunt” att skriva om detta ämne. Men just därför det mesta som rör ”det digitala” verkar vara hett just nu, så är det givetvis också intressant. Baserat på återkopplingar och kommentarer ska vi därför försöka att utveckla ämnet. Dina synpunkter och kommentarer är mycket välkomna!”

Begreppsförvirring?

Det är inte lätt att få grepp om vad begreppet ”Digital Strategi” egentligen betyder och omfattar. Det verkar inte finnas någon entydig (läs: standardiserad) definition av begreppet. Några av de nyckelord som återkommer är:

– Digital strategi

– Kanaler

– Digital marknadsföring

– Digital kommunikation

– Digital strategi för e-Handel

– Digital transformation

Intressant nog så är det flera företag – alltså potentiella leverantörer av “Digitala Strategier” – som separerar IT, Digitalt utvecklingsarbete (kanalstrategi, strategi, design osv.) och Management från varandra. Det behöver i och för sig inte nödvändigtvis innebära att själva genomförande av projekt och uppdrag genomförs separerade från varandra. Men ändå – det signalerar att “digital” av många fortsatt ses som något som utgår från webb, design och form. På denna punkt har vi på Softarc kanske en annan uppfattning. Vi tror att en Digital Strategi mycket kan och kanske bör innefatta hela organisationen och alla delar av verksamheten och att en digital också handlar om mycket mer än “bara” kommunikation .

EU-kommissionen och den Digitala marknaden i Europa

Nyligen har också EU-kommissionen presenterat sin vision om en ”Digital Single Market”.

EU-kommissionen pekar på tre prioriterade områden i sin vision (fritt översatt):

 1. Förbättra möjligheterna till åtkomst till digitala produkter och tjänster för konsumenter och företag i Europa.

Exempel på föreslagna åtgärder:

 • Förenklad MOMS-lagstiftning
 • Verka för lägre transportkostnader för att underlätta för e-Handelsföretag
 • Motverka s k ”geo-blocking”, dvs. hinder som försvårar handel över nationsgränserna.
 1. ”Skapa en miljö som bidrar till att digitala nätverk och tjänster blomstrar”

Exempel på föreslagna åtgärder:

 • En förbättrad dataskyddslag (för att adressera användares oro för att personlig data missbrukas)
 • Utrullning av snabbt bredband för alla – förbättrad infrastruktur
 1. ”Skapa en europeisk Digital ekonomi och ett samhälle med tillväxtpotential”.

Exempel på föreslagna åtgärder:

 • Premiera och utveckla lösningar som baseras på Molnet och ”Big Data”
 • verka för ett inkluderande e-Samhälle

För mer information om EU’s satsning på det Digitala samhället, se https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-single-market.

Digitala Strategier – en snabbkartläggning

En enkel Google-sökning ger ett imponerade stort urval av träffar på företag som erbjuder utformning av digitala strategier och genomförande eller stöd för av de aktiviteter som definieras som delar i den digitala strategin. Hur man definierar begreppet ”digital strategi” varierar förstås (analogt med ovan slutats). Men visst finns det mycket gemensamt i hur företagen presenterar sina erbjudanden? Också: det är förstås lite orättvist och i högsta grad tunt att värdera respektive erbjudanden baserat av de godtyckliga citat som presenteras nedan. Syftet här är inte heller att värdera hållbarheten och värdet i respektive företags erbjudanden, utan snarare att försöka hitta gemensamma nämnare. Är du intresserad av respektive företags erbjudanden, så ska du givetvis granska detta noggrant!

Några slutsatser kan dock dras:

 • ”Digitalt” är hett.
 • Företag som saknar en digital strategi kommer få allt svårare att hävda sig
 • En framgångsrik Digital strategi handlar inte bara om att kommunicera digitalt – det digitala företaget är digitalt på alla nivåer och såväl kärnprocesser som de processer som stödjer verksamheten är integrerade.

Vad säger våra konkurrenter?

Knowit:

Den digitala strategin är verktyget för att nå önskade effekter långsiktigt. Genom analys av nuläge och framtida mål skapar man samsyn och en genomtänkt plan för framtida åtgärder

Rawdigital:

Digital marknadsföring är för oss så mycket mer än banners och kampanjsidor. Vi har sökmarknadsföring i fokus, men knyter an och utnyttjar alla de digitala kanaler som skapar värde och hjälper oss att nå fram och kommunicera med målgruppen

Limetta:

Limetta PIM (Product Information Management) är navet i kundens e-handelslösning. Det hanterar och lagrar all produktinformation på ett och samma ställe för enkel export till obegränsat antal kanaler. I en snabbföränderlig värld gäller det att få ut sina produkter till försäljning så fort som möjligt och med ett systematiskt och automatiserat flöde kan företag minska tiden att få ut produkten på marknaden.

Alenio:

Det räcker inte längre med en digital strategi som bara fokuserar på en kanal. Att jobba med affärsutveckling, kundmötet och effektivisering av interna processer förändras i grunden i takt med att det sker en digital transformation. Du måste nu ta ett helhetsperspektiv på de processer som skapar mest konkurrenskraft.

BOOM marketing:

Vi anser att diskussionen ska börja någon annanstans…

… i er verksamhet. Digitala strategier har inget värde om de inte hjälper dig att ta ditt företag från var det är idag, till var du vill att företaget ska vara imorgon. Därför börjar vi alltid med att förstå era ambitioner och utmaningar. Sedan utvärderar vi vilka vägar som bäst tar dig och dina kollegor till affärsmålen.

Daytona:

Vi är experter på digital transformation — strategier för digitala kundupplevelser. Med erfarenheter från en mängd olika branscher såsom resor, media, handel samt bank och försäkring vet vi hur svår utmaningen är att ta rätt beslut och göra rätt digitala satsningar. Och hur viktigt det är att gifta ihop den fysiska delen av affären med den digitala. Med utgångspunkt i insikter om kundernas behov och uppdragsgivarens affär förverkligar vi framtidens bästa kundupplevelser — där det digitala är i centrum.

Little shop of Digital:

Digital strategi, webbstrategi, internetstrategi… Kärt barn har många namn. Oavsett begrepp är en krispig och klar strategi ofta en förutsättning för att framgångsrikt operera internet. Det handlar här om att formulera de affärs- eller kommunikationutmaningar som det digitala syftar till att lösa, definiera de mål och nyckeltal som skall vara styrande för det som görs online samt att identifiera målgrupper och resurser. Och inte minst om att koppla detta till dina övergripande strategier samt att nagla hur rapportering och uppföljning skall ske för att säkerställa att resan går åt rätt håll och skapa förutsättningar för fortsatt optimering.

Mediaministeriet:

Din digitala strategi är din ”master plan” för företagets överlevnad på webben, mobilen och alla andra digitala kanaler. Den är ingen isolerad skrivbordsprodukt, ingen efterhandskonstruktion, inget löst påhäng.

Den digitala strategin är den naturliga förlängningen av ditt företags övergripande strategi. Varumärke, kärnvärden, målgrupper, budskap – allt ska återfinnas på webben. I mobilen. I de sociala nätverken.

Det är ett levande dokument som behöver ses över och revideras med jämna mellanrum. Det är trots allt så att tempot är högt ”där ute”. Det finns fortfarande företag som famlar i blindo och hoppas att de klarar sig utan en genomtänkt strategi i den digitala världen. Men de blir allt färre, tack och lov!

Vi hjälper dig att formulera, uppdatera och till och med förverkliga din digitala strategi. Hur det kan gå till får du reda på om du kontaktar oss genom nedanstående formulär.